บริการของห้องสมุด


                             1.  บริการให้อ่าน

                             2.  บริการยืม - คืน

                             3.  บริการจองหนังสือ

                             4.  บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า  

                             5.  บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด

                             6.  บริการแนะแนวการอ่าน 

                             7.  บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์

                             8.  บริการบรรณานุกรม

                             9.  บริการสารบัญวารสารที่ได้รับใหม่

                            10. บริการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต