นิทรรศการ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ"

นิทรรศการ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ"

งานห้องสมุด โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" จัดมุมนิทรรศการ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร"...

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยนิสิตสารสนเทศชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยบูรพา

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยนิสิตสารสนเทศชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยบูรพา

ภาพบรรยากาศ ..... ขอบคุณน้องๆนิสิตที่ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา โดยนิสิตสารสนเทศชั้นปีที่ 3 {gallery}i...

โครงการสัปดาห์ห้องสมุด

โครงการสัปดาห์ห้องสมุด

ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีการเตรียมจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ในระหว่างวันที่ 19-23 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นการเผยแพร่ ส่งเสริมและ...

กิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด

กิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด

การปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนใหม่และผู้สนใจมีความรู้ความเข้าใจในการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดบริการได้อย่างมีประส...

กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่

กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่

ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ขึ้น โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆตามสภาพแวดล้อมที่เป็นจร...