กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่

         ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ขึ้น โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆตามสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงจากประสบการณ์ของตนเอง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้จัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนภายในโรงเรียนของตน โดยทางห้องสมุดจะให้การสนับสนุนทรัพยากรและสื่อการศึกษาต่าง ๆ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม ซึ่งอาจจัดกิจกรรมในการส่งเสริมการอ่านในแต่ละรูปแบบแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความพร้อม และความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้มุ่งหวังให้นักเรียนในโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ จากการศึกษาด้วยตนเอง ตามความสนใจของแต่ละคน ซึ่งจะนำไปสู่การปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อไป

 

 

⇐ ย้อนกลับ