หนังสือ "พระบารมีปกเกล้า"

  หนังสือ "พระบารมีปกเกล้า" เป็นบันทึกประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งต่อการพัฒนาตนเอง และการดำเนินชีวิตของปวงชนชาวไทยทุกคนที่ควรมีไว้เพื่อศึกษาเรียนรู้และถือเปฌนแบบอย่างใส่เกล้าใส่กระหม่อมนำไปประยุกตืใช้ในการประพฤติปฏิบัติเป็นการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท โดยเฉพาะหลักการทรงงานและในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง อันจะเกิดประโยชน์สุขแก่ทั้งตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติที่ยั่งยืนสืบไป

 

⇐ ย้อนกลับ