ประชาสัมพันธ์โครงการสัปดาห์ห้องสมุด

 ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ในระหว่างวันที่ 19-23 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นการเผยแพร่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านมากขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

⇐ ย้อนกลับ