ระบบการจัดหมวดหนังสือ


ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา จัดหมวดหมู่หนังสือด้วยระบบทศนิยมดิ้วอี้ โดยใช้ตัวเลขอารบิกเพียงอย่างเดียวเป็นสัญลักษณ์แทนหมวดหมู่ของหนังสือ ดังนี้

สัญลักษณ์

(เลขหมู่หนังสือ)                                           หมวดหมู่ของหนังสือ

      000                                                        ความรู้ทั่วไป

      100                                                        ปรัชญา จิตวิทยา

      200                                                        ศาสนา

      300                                                        สังคมศาสตร์

      400                                                        ภาษาศาสตร์

      500                                                        วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ คณิตศาสตร์

      600                                                        วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี

      700                                                        ศิลปะ วิจิตรศิลป์ และมัณฑนศิลป์                                 

      800                                                        วรรณคดี

      900                                                        ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์

      ร.ส                                                          เรื่องสั้น

       น                                                           นวนิยาย

       ด                                                           หนังสือเด็ก

       อ                                                           หนังสืออ้างอิง

       ค                                                           หนังสือคู่มือ