บทลงโทษผู้กระทำผิด


1. ผู้ทำหนังสือหาย หรือชำรุดให้นำหนังสือเรื่องเดียวกันมาชดใช้

2. อัตราค่าปรับ วันละ 5 บาท/วัน

3. กรณีไม่สามารถหาหนังสือแทนได้ คิดเป็นเงิน 2 เท่า ของราคาหนังสือค่าปรับ

4. กรณีทำหนังสือขาด ฉีก หรือเสียหาย และสามารถซ่อมได้ให้บรรณารักษ์พิจารณาค่าซ่อมตามสมควร

5. กรณีตัด หรือฉีก ทำลายหรือจะขโมยหนังสือ และวัสดุห้องสมุด โรงเรียนอาจพิจารณาค่าซ่อมตามสมควร

6. ผู้ค้างส่งหนังสือเป็นเวลานาน จะตัดสิทธ์การยืมตามความเหมาะสม

 

 

ห้องสมุดอาจพิจารณาระงับสิทธ์

การเข้าใช้บริการของผู้ฝ่าฝืนระเบียบ