ระเบียบการใช้ห้องสมุด


1. ปฏิบัติและแต่งกายสุภาพตามระเบียบของโรงเรียน

2. ไม่นำแฟ้มเอกสาร กระเป๋า หรือถุงย่าม เข้ามาในห้องสมุด ยกเว้นกระเป๋าเงิน หรือสิ่งของมีค่า

3. ห้ามนำขนม อาหาร เครื่องดื่มเข้ามารับประทาน

4. ห้ามนำวัสดุของห้องสมุดออกนอกห้องสมุดโดยไม่ได้ยืม

5. เมื่อนำหนังสือออกมาจากชั้นแล้ว นำไปเก็บที่ชั้นเดิม ในกรณีไม่แน่ใจ ให้นำไปว่างบนโต๊ะที่จัดให้เฉพาะ

6. เมื่อลุกจากที่นั่งอ่าน กรุณาเลื่อนเก้าอี้เก็บเข้าที่ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

7. โปรดหยิบหนังสือหรือเอกสารอย่างระมัดระวัง ไม่รื้อค้น

8. โปรดช่วยกันดูแลรักษาหนังสือ และวัสดุครุภัณฑ์ของห้องสมุด

9. ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสิ่งของก่อนออกจากห้องสมุดทุกครั้ง