วัตถุประสงค์ของห้องสมุด


ห้องสมุดทุกประเภทมีวัตถุประสงค์โดยทั่ว ๆ ไปอยู่ 5 ประการ คือ

        1.  เพื่อการศึกษา (Education) คือ เป็นสถานที่สำหรับการศึกษาของทุกคนโดยไม่กำหนดเพศวัยและพื้นฐาน การศึกษาผู้ที่สนใจสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามความพอใจ และทุกโอกาส 

        2.  เพื่อความรู้(Information) ห้องสมุดเป็นแหล่งรวบรวมหนังสือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ วัสดุที่ให้ความรู้ข้อเท็จจริงและความเคลื่อนไหวต่าง ๆ สนองแก่ผู้ใฝ่หาความรู้แก้ไขข้อข้องใจ

        3.  เพื่อการค้นคว้าวิจัย(Research) ห้องสมุดเป็นศูยน์กลางของการศึกษาค้นคว้าให้ลึกซึ้งเพื่อให้ผู้ศึกษาเกิดความแตกฉานหรือเพื่อให้วิทยาการนั้น ๆ ก้าวหน้า 

        4.  เพื่อความจรรโลงใจ (Inspiration) ห้องสมุดเป็นที่รวบรวมหนังสือหลายประเภทเช่น วรรณคดี  ศิลปะ  ซึ่งหนังสือเหล่านี้ให้ความจรรโลงใจหรือความสุขทางจิตใจรู้สึกซาบซึ้งในสำนวนภาษาอันไพเราะและความดีงามในความคิด ของผู้อื่นและก่อให้เกิดความคิดในทางสร้างสรรค์ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ ให้ทำประโยชน์ต่อสังคม เช่น การอ่านหนังสือธรรมะทำให้ซาบซึ้งถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า หนังสือวรรณกรรม วรรณคดี ทำให้เกิดจินตนาการ อันจะนำไปสู่ความเจริญงอกงาม ในจิตใจและชีวิต  

        5.  เพื่อนันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจ (Recreation) นอกจากการอ่านหนังสือวิชาการแล้ว ห้องสมุดยังเป็นสถานที่ ในการพักผ่อนหย่อนใจ เพราะห้องสมุด ยังมีหนังสือประเภทต่างๆ เพื่อให้ความบันเทิงเบาสมอง เช่น นวนิยาย เรื่องสั้น นิตยสาร เป็นต้น ทำให้ผู้ใช้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และปลูกสำนึกรักการอ่าน รู้จักอ่านหนังสือ อย่างมีวิจารณญาณ