Activity กิจกรรมของโรงเรียน

...

กิจกรรมการสังเกตการณ์สุริยุปราคา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"

...

งานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน

ด้วยทุกวันที่ 27 มกราคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนา จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงวันที่ก่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้ขึ้นมา

...

นักเรียนเข้าร่วมการนำเสนอผลงานระดับประเทศ ในการประชุมวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 2

ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

...

กิจกรรมวันพ่อ ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุยเดชมหาราช

...

โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑาสี ปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 5 และ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ได้จัดโครงการกีฬา-กีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2558

...

โครงการสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้อง 201 หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา และโรงเรียนสาธิต

...

โครงการสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ระดับมัธยมปลาย

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้อง 201 หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา และโรงเรียนสาธิต

...

โครงการสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ระดับประถมศึกษา

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้อง 201 หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา และโรงเรียนสาธิต

...

โครงการทัศนศึกษาสำหรับนักเรียน

โปรแกรมเน้นความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

...

ทัศนศึกษา SAM ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2558 ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา

...

ทัศนศึกษา English Trip for LIP

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2558 ณ วัดสุทัศน์,วัดบวรนิเวศน์, วัดชนะสงคราม, พระบรมมหาราชวัง, วัดโพธิ์ และท่ามหาราช

News ข่าวสารต่าง ๆ ของทางโรงเรียน

Calendar ปฏิทินการศึกษา

23 มิ.ย. โครงการไหว้ครู ระดับมัธยมศึกษา
25-27 ก.ค. สอบกลางภาค ระดับมัธยมศึกษา
11 ส.ค. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
24-26 ส.ค. โครงการวันสื่อสัมพันธ์ บ้านและโรงเรียน
26-30 ก.ย. สอบปลายภาค ระดับมัธยมศึกษา
3 ต.ค. ปิดภาคเรียนที่ 1
20 ต.ค. เปิดภาคเรียนที่ 2
20-28 ต.ค. กำหนดการแก้ไขผลการเรียน 1 ครั้ง 1 ระดับมัธยมศึกษา
© Copyright by Satit Burapha 2015