โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาระดับประถมศึกษา

รายวิชาพื้นฐาน

21.0 (21)

11101 ภาษาไทย

5.0 (5)

11101 คณิตศาสตร์

5.0 (5)*

11101 วิทยาศาสตร์

2.0 (2)*

11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

2.0 (2)

11102 ประวัติศาสตร์

1.0 (1)

11101 สุขศึกษาและพลศึกษา

2.0 (2)

11101 ศิลปะ 

**2.0 (2) **

11101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

**1.0 (1)**

11101 ภาษาอังกฤษ

1.0 (1)*

รายวิชาเพิ่มเติม

7.0 (7)

11201 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

1.0 (1)

11202 คณิตศาสตร์กับเกม

**1.0 (1)**

11203 ภาษาอังกฤษพื้นฐานกับชีวิต

**3.0 (3)**

11201 พื้นฐานว่ายน้ำ

1.0 (1)

จ11202 รู้จักภาษาจีน

 

เลือกเรียน 1 วิชา

อ11204 สนุกกับภาษาอังกฤษ

รายวิชาเพิ่มเติม (วิชาเลือกตามความสนใจ ป.2-6)

พ12201 ว่ายน้ำและเทควันโด

พ13201 กิจกรรมเข้าจังหวะและฟุตซอล

พ14204 กอล์ฟและเทนนิสพื้นฐาน

พ15201 บาสเกตบอลและฟุตบอลพื้นฐาน

ง12202 ศิลปะประดิษฐ์/ของเล่น

ง13202 สวนในอาคาร/ของใช้

ง14201 อาหารนานาชาติ/ธุรกิจ

ง15201 อาหารและขนมไทย/ผักไฮโดรโปนิกส์

ง16241 โครงงาน(บูรณาการคอมพิวเตอร์)

ศ12201 วาดเส้นและเสียงดนตรีรอบตัว

ศ13201 สีและเสียงดนตรี

ศ14201 แสงเงาและเสียงสร้างสรรค์

ศ15201 องค์ประกอบศิลป์และบทเพลงแห่งความสุข

ย14202 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน

© Copyright by Piboonbumpen Demonstration School 2017