หลักการของหลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”มหาวิทยาลัยบูรพา

 

          หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาบูรพา ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียน มีความโดดเด่นในด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดแก้ปัญหาผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์ทางทะเล โดยมีเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้

          โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์จึงเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และการเรียนรู้ที่จะเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องเหมาะสม และส่งเสริมการทำโครงงาน การฝึกวิจัยทางวิทยาศาสตร์ โดยมีคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และจากสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลเป็นพี่เลี้ยงวิจัย และเป็นผู้สอนหลัก เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในการศึกษา และเห็นคุณค่าของทรัพยากร โดยเฉพาะทรัพยากรทางทะเลของประเทศไทย

© Copyright by Piboonbumpen Demonstration School 2017