1. หน้าหลัก
  2. บุคลากร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

อาจารย์สุรตา หวานสนิท
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ

อาจารย์ธวัลกร สกุลใจแก้ว
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฐมวัย

อาจารย์ขลธิชา ภูริปาณิก
หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมการศึกษาพิเศษเรียนร่วมแบบบูรณาการ

อาจารย์พิชชานันท์ สังข์เสือโพธิ์
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม

อาจารย์จีรสุดา เปลี่ยนสมัย

อาจารย์ศศิณัฏฐ์ ขุมทรัพย์ดี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

อาจารย์อรวรรณ รักนาย
หัวหน้างานห้องสมุด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพิน ชูชื่น

อาจารย์พิมพ์สุพร สุนทรินทร์

อาจารย์เสกสัน จันทร์สม

อาจารย์ศุภิสรา รัตนแสงจันทรา

อาจารย์ปริยวัฒน์ ปุระวัฒนานนท์

อาจารย์มงคล พลเยี่ยม

อาจารย์ณรงค์ สังฆะบุตร

อาจารย์กอบกุล ใจกว้าง

อาจารย์ภัทราดา เอี่ยมบุญฤทธิ์

อาจารย์ศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์

อาจารย์สุทัศน์ตา สีหาทับ

© Copyright by Piboonbumpen Demonstration School 2017