1. หน้าหลัก
  2. บุคลากร

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและศาสนาและวัฒนธรรม

บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและศาสนาและวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิเดช น้อยไม้
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

อาจารย์กฤษฎา สุวรรณพิทักษ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสถานที่

อาจารย์อธิพร มากพูน
หัวหน้าฝ่ายหลักสูตร

อาจารย์ศุภรัศมิ์ วิภักดีรัตนมณี
หัวหน้าฝ่ายชุมชนและวิเทศสัมพันธ์

อาจารย์ศุภชัย สมนวล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม

อาจารย์ฉลอง แสนโคก
หัวหน้างานพัฒนาพฤติกรรม

อาจารย์ศักดิ์ดา  ทองโสภณ
หัวหน้างานกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังและสาธารณประโยชน์ ระดับมัธยมศึกษา

อาจารย์สาวิตรี เจาะสุนทร
หัวหน้างานปกครอง

อาจารย์ธราพงษ์  การกระโทก
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

อาจารย์อรัญญา เชียวประเสริฐ

อาจารย์วันทนา บัวแก้ว

อาจารย์ทิพยาภา มานะสม

อาจารย์ปราโมทย์  อาจวิชัย

อาจารย์ขวัญเมือง บุดดาวัน

อาจารย์อภิชาติ  คามีศักดิ์

อาจารย์วรธมน  ภาวิณีวนิช

© Copyright by Piboonbumpen Demonstration School 2017