1. หน้าหลัก
  2. บุคลากร

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

อาจารย์พรจันทร์ สั่งการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ลักษณ์มงคล ถาวรณา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

อาจารย์มันทนา  เมฆิยานนท์
หัวหน้าฝ่ายตารางสอน ประกันคุณภาพวิชาการและนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

อาจารย์รัตนาภรณ์  จินดาสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมเน้นความสามารถทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

อาจารย์ศาณิตา  ต่ายเมือง
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน วัดและประเมินผล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

อาจารย์ชลดา ศรารัชต์
หัวหน้างานกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทนงศักดิ์ ประสบกิตติคุณ

อาจารย์คงศักดิ์ วัฒนะโชติ

อาจารย์สมศิริ สิงห์ลพ

อาจารย์ภคมน ทิพย์เนตร

อาจารย์อัครวัฒน์ อาชีวะ

อาจารย์จุรีย์ นวเมธาพงศ์

อาจารย์สำเนา ยอดยิ่ง

อาจารย์สุกัญญา เคลือบแก้ว

อาจารย์สุปราณี สีลาเขต

อาจารย์บุญส่ง เห็นงาม

อาจารย์ภาสกร ภักดิ์ศรีแพง

อาจารย์ทรงกรด แก้วศรีนวล

อาจารย์ฉัตรสุดา เดชศรี

อาจารย์วัฒนาพร  ดวงดีวงศ์

อาจารย์คนิษา  ลำภาศาล

© Copyright by Piboonbumpen Demonstration School 2017