1. หน้าหลัก
  2. บุคลากร

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ตำแหน่งทางวิชาการ คำนำหน้าชื่อ และชื่อสกุล ตำแหน่งงาน
อาจารย์
LECTURER
นายวิโรฒน์ ชมภู
MR. WIROTE  CHOMPOO
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" 
อาจารย์
LECTURER
นางสาวมนพัทธ์ โชคอนันต์รัตนา 
MISS. MONNAPAT  CHOCKANANRUTTANA
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
อาจารย์
LECTURER
นายอุดม รัตนอัมพรโสภณ 
MR. UDOM  RATTANAMPORNSOPON
  
อาจารย์
LECTURER
นางสาวนฤมล  ปิ่นวิศุทธิ์
MISS. NAREUMOL  PINWISOOT
 
อาจารย์
LECTURER
 นางพรทิพย์ แสงบุตร
MRS. PORNTIP  SANGBUT
 
อาจารย์
LECTURER
 นางสาวสิริลักษณ์ แสงจันทรา
MISS. SIRILUK  SAENGCHANTRA
 
อาจารย์
LECTURER
 นางสาวขวัญตา บุญจันทร์
MISS. KWANTA  BOONJUN
 
อาจารย์
LECTURER
 นายกิตติภัฎ วงค์กระโซ่
MR. KITIIBHUD  WONGKRASO
 
อาจารย์
LECTURER
 นางสิริยุพิน  ศุภ์ธนัชภัคชนา
 MRS. SIRIYUPIN  SUTHANATPHAKCHANA
 
อาจารย์
LECTURER
นางสาวศิริลักษณ์ ชัยบัณฑิตย์
MISS. SIRILAK  CHAIBUNDIT
 
อาจารย์
LECTURER
 นางสาวประไพพิมพ์ สุทธิมูล
MISS. PRAPAIPIM  SUTTIMOOL
 
© Copyright by Piboonbumpen Demonstration School 2017