1. หน้าหลัก
  2. บุคลากร

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

อาจารย์เพ็ญพรรณ ศรีสายพร
รองผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษา

อาจารย์พจนีย์ เถิงจ่าง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

อาจารย์รุ่งอรุณ บุญพยุง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

อาจารย์วชิราภรณ์ ราชบุรี
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับประถมศึกษา

อาจารย์ราชัย นาเจริญ
หัวหน้าฝ่ายปกครองระดับมัธยมศึกษา

อาจารย์พีรพัฒน์ สามัญ
หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และพัฒนาบุคลากร

อาจารย์พัสกร แนวปราณีต
หัวหน้างานปกครอง

อาจารย์รัฐพล  กัลพล
หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม

อาจารย์เกษกนก  พงษ์นันท์
หัวหน้างานวิชาหน้าที่พลเมือง

อาจารย์ธนาวุฒิ สุคนธทรัพย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัดชา กวางทอง

อาจารย์สญามณ รูปต่ำ

อาจารย์นฤมล เสงี่ยม

อาจารย์ ดร. พาวา พงษ์พันธุ์

อาจารย์ปิยะธิดา วรญาโณปกรณ์

อาจารย์ศุภลักษณ์ ไมตรี

อาจารย์ณัฐกาญจน์ แสนทวี

อาจารย์นิธินันท์ กลั่นคูวัฒน์

อาจารย์ชัชวาล  พูลสวัสดิ์

อาจารย์รัชดาภรณ์  มูลนะ

อาจารย์อริสรา  ขันติโชติบริบูรณ์

© Copyright by Piboonbumpen Demonstration School 2017