1. หน้าหลัก
  2. บุคลากร

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ตำแหน่งทางวิชาการ

ชื่อสกุล

ตำแหน่งงาน

อาจารย์
LECTURER

นางสาวรุ่งอรุณ บุญพยุง
MISS. RUNGARUN  BUNPHAYUNG

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

อาจารย์
LECTURER

นางเพ็ญพรรณ ศรีสายพร
MRS. PENPUN  SRISAYPORN

รองผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษา

อาจารย์
LECTURER

นางสาวพจนีย์ เถิงจ่าง
MISS. POTCHANEE  THOENGCHANG

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

อาจารย์
LECTURER

นายราชัย นาเจริญ
MR. RACHAI  NACHAROEN

หัวหน้าฝ่ายปกครอง ระดับมัธยมศึกษา

อาจารย์
LECTURER

นางวชิราภรณ์ ราชบุรี
MRS. WACHIRAPORN  RAJBURI

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับประถมศึกษา

อาจารย์
LECTURER

นายพีรพัฒน์ สามัญ
MR. PEERAPAT  SAMUN

หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และพัฒนาบุคลากร

อาจารย์
LECTURER

นายรัฐพล  กัลพล
MR. RATTAPHA  GALPHOL

หัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม

อาจารย์
LECTURER

นางสาวเกษกนก  พงษ์นันท์
MISS. KEDKANOK  PHONGNUN

หัวหน้างานวิชาหน้าที่พลเมือง

อาจารย์
LECTURER

นายธนาวุฒิ สุคนธทรัพย์
MR. THANAWUT  SUKHONTASAB

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ASSISTANT PROFESSOR

นางสาวพัดชา กวางทอง
MISS. PADCHA  KWANGTHONG

 

อาจารย์
LECTURER

นางสาวสญามณ รูปต่ำ
MISS. SAYAMON  RUPTAM

 

อาจารย์
LECTURER

นางสาวนฤมล เสงี่ยม
MISS. NARUEMON  SANGIAM

 

อาจารย์
LECTURER

นางสาวพาวา พงษ์พันธุ์
MISS. PAWA  PONGPAN

 

อาจารย์
LECTURER

นางสาวปิยะธิดา วรญาโณปกรณ์ 
MISS. PIYATHIDA  WORRAYANOPAKORN

 

อาจารย์
LECTURER

นายพัสกร แนวปราณีต 
MR. PATSAGON  NAEWPRANEET

ผู้ช่วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1

อาจารย์
LECTURER

นางสาวศุภลักษณ์ ไมตรี 
MISS. SUPALUK  MAITREE

 

อาจารย์
LECTURER

นางสาวณัฐกาญจน์ แสนทวี 
MISS. NATTAKARN  SAENTAWEE

 

อาจารย์
LECTURER

นางสาวนิธินันท์ กลั่นคูวัฒน์ 
MISS. NITHINAN  KLANKUWAT

 

อาจารย์
LECTURER
นายชัชวาล  พูลสวัสดิ์
MR. CHATCHAWAN  POONSAWAD
อาจารย์
LECTURER
นางสาวรัชดาภรณ์  มูลนะ
MISS. RATCHADAPORN  MOONNA


อาจารย์
LECTURER
นางสาวอริสรา  ขันติโชติบริบูรณ์
MISS. ARITSARA KHANTICHOTIBORIBOON

© Copyright by Piboonbumpen Demonstration School 2017