1. หน้าหลัก
  2. บุคลากร

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ตำแหน่งทางวิชาการ

ชื่อสกุล

ตำแหน่งงาน

อาจารย์
LECTURER
 นางสาวปนัดดา จูเภาล์
MISS. PANATDA  JUPAO
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
อาจารย์
LECTURER
 นายเอกยศ มานะสม
MR. AEKKAYOS  MANASOM
หัวหน้างานกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี
อาจารย์
LECTURER
 นายนฤนาท ศรีไตรรัตน์
 MR. NARUNART  SRITRIRAT
ผู้ช่วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2
อาจารย์
LECTURER
 นายกิตติวุฒิ อังคะนาวิน
 MR. KITTIWUTH  ANKANAWIN
 
อาจารย์
LECTURER
 นางสาวสุวิชญา  ทองทรัพย์
 MISS. SUWITCHAYA  THONGSARP
อาจารย์
LECTURER
นางสาวสุกาญดา คงสมรส
MISS. SUGARNDA  KONGSOMROS
 
อาจารย์
LECTURER
 นายวิชิต ม่วงน้อย
 MR. WICHIT  MOUNGNOI
 
อาจารย์
LECTURER
นางสาวศศิประภา ทองเงิน
MISS. SASIPRAPA  THONGNGERN

 

อาจารย์
LECTURER
นายโสภณ อาภรณ์ศิริโรจน์
MR. SOPON  ARPONSIRIROD

อาจารย์
LECTURER
นายระพีพัฒน์ เดือนเพ็ญศรี
MR. RAPEEPAT  DAUNPHENSRI
อาจารย์
LECTURER
นายมุรธา นามพลกรัง
MR. MURATA  NAMPONGAING
อาจารย์
LECTURER
นายอรรถพร  ประสิทธินาวา
MR. ATTAPORN  PRASITTINAVA
© Copyright by Piboonbumpen Demonstration School 2017