1. หน้าหลัก
  2. บุคลากร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ตำแหน่งทางวิชาการ คำนำหน้าชื่อ และชื่อสกุล ตำแหน่งงาน
อาจารย์
LECTURER
 นางอภิญญา ชัยกุล
MRS. APINYA  CHAIKUL
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
อาจารย์
LECTURER
 นางจรรยา ชาญสมุทร
MRS. JANYA  CHARNSAMUT
รองผู้อำนวยการฝ่ายมัธยมศึกษา
อาจารย์
LECTURER
 นางสาวจิรนุช ขาวเมืองน้อย
MISS. JIRANUCH  KHAOMUANGNOI
หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมเน้นความสามารถทางภาษา ระดับมัธยมศึกษา
อาจารย์
LECTURER
 นางสาวทรงศรี สารภูษิต
MISS. SONGSRI  SARAPUSIT
หัวหน้าฝ่ายปกครองนักเรียน ระดับประถมศึกษา
อาจารย์
LECTURER
 นางสาวศุทธสินี ศรีจักร์
 MISS. SUTTASINEE  SRIJACK
 
อาจารย์
LECTURER
 นายกสินธ์ ป้อมเกิดแสง
 MR. KASIN  POMKIRDSANG
 
อาจารย์
LECTURER
 นางสาวทัศไนย นิธิประทีป
MISS. TASSANAI  NITIPRATEEP
 
อาจารย์
LECTURER
 นางนวพร วรรณาชัยสิทธิ์
 MRS. NAWAPORN  WANNACHAIYASITH
 
อาจารย์
LECTURER
 นางสุธาสินี จันทรเฉิด
 MRS. SUTHASINEE  JANTHARACHERD
 
อาจารย์
LECTURER
 นางสาวสายชล อาษากิจ
 MISS. SAICHON  ARSAKIT
 
อาจารย์
LECTURER
 นางสาวอัญชลี ธนวณิชย์วรชัย
 MISS. ANCHALEE  THANAWANICHWORACHAI
 
อาจารย์
LECTURER
 จ่าสิบเอกกรกฎ  กิตติภูมิภักดี
 SM. 1 KORAKOD  CHAIWONG
 
อาจารย์
LECTURER
 นายนภนต์  จุสมใจ
MR. NAPON  JUSOMJAI
 
อาจารย์
LECTURER
 นางสาวณฐมน  กีรติโชติกูล
MISS. NATAMON  KEERATICHOTIGOOL
 

 

© Copyright by Piboonbumpen Demonstration School 2017