1. หน้าหลัก
  2. บุคลากร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อสกุล ตำแหน่งงาน
อาจารย์
LECTURER
นางสาวธีรนันท์ ชูเชิด
MISS. TEERANUN  CHOOCHERD
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
อาจารย์
LECTURER
นางสาวณัฐวรรณ  เฉลิมสุข
MISS. NATTAWAN  CHALERMSUK
หัวหน้าฝ่ายสะเต็มศึกษา
อาจารย์
LECTURER
นางสาวอรวรา บัวผา
MISS. ORNWARA  BUAPHA
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ASSISTANT PROFESSOR
นายนฤทธิ์ วัฒนภู
MR. NARIT  VADHANABHU
อาจารย์
LECTURER
นายไกรสิทธิ์ วิไลเลิศ
MR. KAISIT  VILAILERT
อาจารย์
LECTURER
นางสาวศศิวิมล  เตรียมศิลปานนท์
MRS. SASIWIMON  TREAMSINLAPANON
อาจารย์
LECTURER
นายนิพนธ์  กล่ำกล่อมจิต
MR. NIPON  KLAMKLOMJIT
อาจารย์
LECTURER
นายโอภาส สุวรรณโพธิ์
MR. OPAT  SUWANNAPHO
© Copyright by Piboonbumpen Demonstration School 2017