โครงสร้างกิจกรรมและจำนวนชั่วโมง

ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ดังนี้

ระดับชั้น

จำนวนชั่วโมงต่อปีในภาคเรียนที่ 1 และ 2

บูรณาการ

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

พื้นฐานนาฏศิลป์

ทักษะกีฬา

พื้นฐานดนตรี

ว่ายน้ำ

อิเล็กโทน

นอนหลับ

รวม

ปฐมวัยปีที่ 1

270

36

18

18

18

-

-

-

-

180

540

ปฐมวัยปีที่ 2

252

36

18

36

-

18

-

-

-

180

540

ปฐมวัยปีที่ 3

252

36

18

36

-

-

-

18

-

180

540

 

โครงสร้างและกิจกรรมปีการศึกษา 2560

 

โครงการและกิจกรรมปีการศึกษา 2560

เดือนที่จัดโครงการ

โครงการ/กิจกรรม

มีนาคม

-  โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

เมษายน

 - โครงการ Learning Summer Course For Preschool

- โครงการ Pre-elementary Summer Leading

มิถุนายน

- โครงการวันไหว้ครู

กรกฎาคม

- โครงการเมื่อพ่อแม่มาเป็นครู

- โครงการ Satit creative Learning for Fun1/2560

สิงหาคม

- โครงการตรวจสุขภาพ

- โครงการสื่อสัมพันธ์  วันแม่

พฤศจิกายน

-โครงการ Big  Cleaning ด้วยกระบวนการ 5

- โครงการ Satit creative Learning for Fun2/2560

- โครงการสร้างโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

- โครงการลอยกระทง

- โครงการทัศนศึกษาวิชาการชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3

 

© Copyright by Piboonbumpen Demonstration School 2017