บุคลากรฝ่ายปฐมวัย 

 

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

1.

 นางสาวกุลภัสสรณ์  ตั้งศิริวัฒนากุล

 อาจารย์

2.

 นางกรกช  เงินดี

 อาจารย์

3.

 นางพรพราว  ทองจรูญ

 อาจารย์

4.

 นางสาวธันย์สิตา  ศิรอมรเสถียร

 อาจารย์

5.

 นางสาวปวลี  เสมอวงษ์

 อาจารย์

6.

 นางสาวสุภาภรณ์ สิงห์ทอง

 อาจารย์

7.

 นางสาวณิชนันทน์ ฉายแสง

 อาจารย์

8.

 นางบุญทิม ฐิติวร

 อาจารย์

9.

 นางธิมาพร ปล่องทอง

 อาจารย์

10.

 นายสมภพ จันทร์เงิน

 อาจารย์

11.

 นางสาวนัตยา ทองคง

 อาจารย์

12.

 นางทัศวรรณ  เอี่ยมวิไล

 อาจารย์

13.

นางสาวชนัณชิฏา สินทรัพย์

 อาจารย์

14.

นายณรงค์ฤทธ์  โควัน

 อาจารย์

15.

นางสาวอรณภัทร์  มากทรัพย์

 อาจารย์

16.

นายกุลชาติ  แสงทอง

 อาจารย์

17.

นางสาวพันทิวา  ฐานคร

 อาจารย์

18.

นางวรรธนา  นันตาเขียน

 อาจารย์

19.

นางสาวอารยา  วิธีเจริญ

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

20.

นางศรีสุรางค์  จันทร์สร้อย

 คนงาน

21.

นายวัน  โคคุ้ม

 คนงาน

© Copyright by Piboonbumpen Demonstration School 2017