ฝ่ายปฐมวัย  โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญมหาวิทยาลัยบูรพา 

              เปิดการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัยตั้งแต่ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2544 มีนักเรียนระดับปฐมวัยชั้นปีที่ 1 และ 2 จำนวน 189 คน มีผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่  รวม 22 คน เดิมฝ่ายปฐมวัยจัดการศึกษาสำหรับเด็กอายุ 4 ปี และ 5 ปี และใน  ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นมา ฝ่ายปฐมวัยจัดการศึกษาครอบคลุมสำหรับเด็กอายุ 3 ปี 4 ปี และ 5 ปี ซึ่งจะเป็นการจัดการศึกษาที่สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี ของกระทรวงศึกษาธิการ  

             การจัดการศึกษาของฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญมหาวิทยาลัยบูรพา  มุ่งเน้นตามปรัชญาการศึกษาปฐมวัย กล่าวคือ เน้นการพัฒนาเด็กอายุ 3-6 ปี บนพื้นฐานของการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก  ความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทั้งผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิต ให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม

            หลักสูตรสถานศึกษาฝ่ายปฐมวัยของโรงเรียนได้จัดทำขึ้นโดยนำสภาพต่างๆ ที่เป็นจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาเอกลักษณ์ของชุมชน สังคม  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะที่พึงประสงค์เพื่อการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติมากำหนดเป็นสาระและจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัย

 

 

© Copyright by Piboonbumpen Demonstration School 2017