หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ. 2552

เป็นหลักสูตรที่เน้นกิจกรรมพัฒนาการทุกด้านของนักเรียน

โครงสร้างของหลักสูตรประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ และจำนวนชั่วโมงดังนี้

 

1.  บูรณาการ 

ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมการพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก การพัฒนาอารมณ์ จิตใจและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาสังคมนิสัย การพัฒนาการคิด การพัฒนาภาษา การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ โดยจะมีจัดเป็นหน่วยการเรียนรู้ 36 หน่วยการเรียนรู้   มีจำนวนชั่วโมงประมาณ 270 ชั่วโมงต่อภาคเรียน มีจำนวนชั่วโมงประมาณ๑๘ชั่วโมงต่อสัปดาห์

2.  ภาษาไทย

ประกอบด้วยกิจกรรมการฝึกปฏิบัติ ทางด้านการฟังการพูด การอ่านและการเขียนภาษาไทยขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก มีจำนวนชั่วโมงประมาณ 36 ชั่วโมงต่อภาคเรียน

3.  คณิตศาสตร์ 

ประกอบด้วยกิจกรรมการฝึกปฏิบัติทางด้านคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก มีจำนวนชั่วโมงประมาณ 18 ชั่วโมงต่อภาคเรียน

4.  ภาษาอังกฤษ

ประกอบด้วยกิจกรรมฝึกทักษะการฟังการพูด การอ่าน และการเขียน และกิจกรรมทางวัฒนธรรมของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ กิจกรรมภาษาอังกฤษ มีจำนวนชั่วโมงประมาณ 18 ชั่วโมงต่อภาคเรียน

5.  พื้นฐานนาฏศิลป์

ประกอบด้วยกิจกรรมนาฏศิลป์ไทยขั้นพื้นฐาน กิจกรรมนาฏศิลป์  มีจำนวนชั่วโมงประมาณ 18 ชั่วโมงต่อภาคเรียน โดยเรียนในชั้นปฐมวัยปีที่ 1

6.  พื้นฐานกีฬา

ประกอบด้วยกิจกรรมการเคลื่อนไหว ยืดหยุ่นร่างกาย และทักษะต่างๆที่จำเป็นต่อร่างกาย  มีจำนวนชั่วโมงประมาณ 18 ชั่วโมง โดยเรียนในชั้นปฐมวัยปีที่  2

7.  พื้นฐานดนตรี

ประกอบด้วยกิจกรรมการฝึกปฏิบัติทางด้านดนตรีขั้นพื้นฐาน   มีจำนวนชั่วโมงประมาณ 18 ชั่วโมง  โดยเรียนในชั้นปฐมวัยปีที่ 2

8.  ว่ายน้ำ

ประกอบด้วยกิจกรรมการฝึกปฏิบัติว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน มีจำนวนชั่วโมงประมาณ 18 ชั่วโมง โดยเรียนในชั้นปฐมวัยปีที่ 3

9.  คีย์บอร์ด

ประกอบด้วยกิจกรรมการฝึกปฏิบัติการเล่น/คีย์บอร์ดขั้นพื้นฐาน มีจำนวนชั่วโมงประมาณ 18 ชั่วโมง โดยเรียนในระดับปฐมวัยชั้นปีที่ 3

10 . การนอนหลับพักผ่อน

เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการนอนอย่างถูกสุขลักษณะและการพักผ่อนที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน มีจำนวนชั่วโมงประมาณ 180 ชั่วโมงต่อภาคเรียน

© Copyright by Piboonbumpen Demonstration School 2017