ฝ่ายหลักสูตรและสะเต็มศึกษา

ฝ่ายหลักสูตรและสะเต็มศึกษา มีภาระงานและหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

  1. ฝ่ายหลักสูตร
  2. ฝ่ายสะเต็มศึกษา
© Copyright by Piboonbumpen Demonstration School 2017