ฝ่ายกิจการพิเศษ

ฝ่ายกิจการพิเศษมีภาระงานและหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

  1. ฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและตำรา
  2. ฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม
  3. ฝ่ายชุมชนและวิเทศสัมพันธ์
  4. ร้านค้าสวัสดิการและร้านอาหารเพื่อสวัสดิการ
  5. งานห้องสมุด
  6. งานโสตทัศนศึกษา
© Copyright by Piboonbumpen Demonstration School 2017