ฝ่ายอาคารสถานที่

ฝ่ายอาคารสถานที่มีภาระงานและหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

  1. งานอาคารสถานที่และรักษาความปลอดภัย
  2. งานยานพาหนะ
  3. งานระบบไฟฟ้า โทรศัพท์และเครื่องเสียง
  4. งานอนามัยโรงเรียน
© Copyright by Piboonbumpen Demonstration School 2017