ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหารมีภาระงานและหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

  1. ฝ่ายงบประมาณนโยบายและแผน
  2. ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาบุคลากร
  3. งานการเงินและบัญชี
  4. งานพัสดุ
  5. งานบุคลากรและสวัสดิการ
  6. งานสารบรรณ
  7. งานวิเทศสัมพันธ์
© Copyright by Piboonbumpen Demonstration School 2017