ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ 1 มีภาระงานและหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

  1. ฝ่ายทะเบียนวัดและประเมินผล
  2. ฝ่ายตารางสอนประกันคุณภาพวิชาการและนิสิตฝึกประสอบการณ์วิชาชีพ
  3. งานรับนักเรียนใหม่
  4. งานคลังข้อสอบและคุณภาพเครื่องมือ
  5. งานกิจกรรมชุมนุม
© Copyright by Piboonbumpen Demonstration School 2017