ประกาศกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าเทอม) ภาคเรียนที่ 2/2561

ประกาศกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าเทอม)

ภาคเรียนที่ 2/2561

สำหรับนักเรียน ทุกระดับชั้น ทุกหลักสูตร

นักเรียนสามารถนำแบบฟอร์มชำระเงิน

ผ่านธนาคารระบบ  Taller Payment

ที่ทางโรงเรียนแจกให้ไปชำระชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย

และธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ

โดยสามารถชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 2-10 ตุลาคม พ.ศ.2561 เท่านั้น

แบบฟอร์มดังกล่าวเมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วถือเป็นใบเสร็จรับเงินฉบับสมบูรณ์

สามารถนำไปเบิกได้กับทางต้นสังกัด หากพ้นกำหนดการชำระเงิน ผู้ปกครองหรือนักเรียนสามารถชำระเงินได้ที่ห้องฝ่ายบริหาร อาคารฉลองราชย์ 50 ปี เท่านั้น

โดยต้องเสียค่าปรับชำระเกินกำหนด วันละ 20 บาท (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

โดยเริ่มปรับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

© Copyright by Piboonbumpen Demonstration School 2017