ประกาศกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าเทอม)

1. ประกาศกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าเทอม)

ภาคเรียนที่ 1/2561

สำหรับนักเรียน ชั้นปฐมวัยปีที่ 2-3   ชั้นประถมศึกษาปีที่2-6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6  ทุกหลักสูตร

นักเรียนสามารถนำแบบฟอร์มชำระเงิน

ผ่านธนาคารระบบ  Taller Payment

ที่ทางโรงเรียนแจกให้ไปชำระชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย

และธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ

โดยสามารถชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 2-10 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เท่านั้น

แบบฟอร์มดังกล่าวเมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

ถือเป็นใบเสร็จรับเงินฉบับสมบูรณ์

สามารถนำไปเบิกได้กับทางต้นสังกัด หากพ้นกำหนดการชำระเงิน ผู้ปกครองหรือนักเรียนสามารถชำระเงินได้ที่ห้องฝ่ายบริหาร 

อาคารฉลองราชย์ 50 ปี เท่านั้น

โดยต้องเสียค่าปรับชำระเกินกำหนด วันละ 20 บาท (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

โดยเริ่มปรับตั้งแต่วันที่  1 มิถุนายน พ.ศ.2561

2. กำหนดการรายงานตัวนักเรียนเก่าปีการศึกษา 2561

วันที่
ชั้น
เวลา
อาคาร
17 พฤษภาคม 2561
ปฐมวัย ปีที่2-3
09.00 – 12.00 น.
อาคารพิบูลสุข
17 พฤษภาคม 2561
ประถมศึกษาปีที่2-6
09.00 12.00 น.
อาคารพิบูลบำเพ็ญ 4
17 พฤษภาคม 2561
ประถมศึกษาปีที่ 2-6  (IEP)
09.00 – 12.00 น.
 อาคาร IEP
17 พฤษภาคม 2561
มัธยมศึกษาปีที่ 2-3  ปกติ
09.00 12.00 น.
อาคารพิบูลพัฒนา 2 (อบจ.)
17 พฤษภาคม 2561
มัธยมศึกษาปีที่ 2-3 (LIP&SAM)
09.00 – 12.00 น.
อาคารพิบูลรำลึก
17 พฤษภาคม 2561
มัธยมศึกษาปีที่ 2-3 (IEP)
09.00 12.00 น.
อาคาร IEP
17 พฤษภาคม 2561
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ปกติ
09.00 – 12.00 น.
อาคารฉลองราชย์ 50 ปี
17 พฤษภาคม 2561
มัธยมศึกษาปีที่ 5  (LIP&SAM)
09.00 12.00 น.
อาคารพิบูลรำลึก
17 พฤษภาคม 2561
มัธยมศึกษาปีที่ 5 (IEP)
09.00 – 12.00 น.
อาคาร IEP
17 พฤษภาคม 2561
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปกติ
09.00 12.00 น.
อาคารฉลองราชย์ 50 ปี
17 พฤษภาคม 2561
มัธยมศึกษาปีที่ 6 (LIP&SAM)
09.00 – 12.00 น.
อาคารพิบูลรำลึก
17 พฤษภาคม 2561
มัธยมศึกษาปีที่ 6 (IEP)
09.00 12.00 น.
อาคาร IEP 


หมายเหตุ

1. หากผู้ปกครองไม่มาดำเนินการรายงานตัวนักเรียนตามกำหนดของโรงเรียนจะถือว่าท่านไม่ประสงค์ให้นักเรียนศึกษาต่อที่โรงเรียนต่อไป

2. ผู้ปกครองจะได้รับหนังสือ และรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวัน เวลาที่กำหนดให้รายงานตัว หากไม่มารับรายงานตัว ในวันที่โรงเรียนกำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์นักเรียน

 

 

© Copyright by Piboonbumpen Demonstration School 2017