รางวัลโล่เด็กดีและเสื้อสามารถ ประจำปีพุทธศักราช 2561

รางวัลโล่เด็กดี มีนักเรียนได้รับโล่รางวัลดังนี้
1.เด็กหญิงนันท์นภัส กังวิวรรธน์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น
2. เด็กชายวชิราธิปรัชญ์ วิชาเดช ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
3. นายศวัส แสนเยีย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
4. นางสาวทัตสรวง ธาราดล

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลเสื้อสามารถ มีนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้
1. เด็กชายสิรวิชญ์ ลิมป์แสงศรี
2. เด็กหญิงชลธิชา มูลอ้อม
3. เด็กชายวรากุล ยอดจันทร์
4. เด็กชายศวัส แสนเยีย
5. นางสาวบุญธิชา มูลอ้อม
6. นายกฤช จิตโรภาส
7. นายเดโชชัย พรประพันธ์
8. นายนรินทร์โชติ อาจารีพิพัฒน์
9. เด็กหญิงชุติมณฑน์ รุจิรนันท์

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักเรียนดังกล่าว

Read 1332 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 01 กุมภาพันธ์ 2561 02:33
© Copyright by Piboonbumpen Demonstration School 2017