ประกาศกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าเทอม) ภาคเรียนที่ 1/2560


1). ประกาศกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าเทอม) ภาคเรียนที่ 1/2560 สำหรับนักเรียน ชั้นปฐมวัยปีที่ 2-3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6  ทุกหลักสูตร

     นักเรียนสามารถนำแบบฟอร์มชำระเงิน ผ่านธนาคารระบบ  Taller Payment ที่ทางโรงเรียนแจกให้ไปชำระชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ   โดยสามารถชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 2-12 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เท่านั้น  แบบฟอร์มดังกล่าวเมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ถือเป็นใบเสร็จรับเงินฉบับสมบูรณ์ สามารถนำไปเบิกได้กับทางต้นสังกัด หากพ้นกำหนดการชำระเงิน ผู้ปกครองหรือนักเรียนสามารถชำระเงินได้ที่ห้องฝ่ายบริหาร อาคารฉลองราชย์ 50 ปี เท่านั้น โดยต้องเสียค่าปรับชำระเกินกำหนด วันละ 20 บาท (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

โดยเริ่มปรับตั้งแต่วันที่  1 มิถุนายน พ.ศ.2560


2). กำหนดการรายงานตัวนักเรียนเก่าปีการศึกษา 2560

วันที่
ชั้น
เวลา
อาคาร
18 พฤษภาคม 2560
ปฐมวัย ปีที่2-3
09.00 – 12.00 น.
อาคารพิบูลสุข
18 พฤษภาคม 2560
ประถมศึกษาปีที่2-6
09.00 12.00 น.
อาคารพิบูลบำเพ็ญ 4
18 พฤษภาคม 2560
ประถมศึกษาปีที่ 2-6  (IEP)
09.00 – 12.00 น.
 อาคาร IEP
18 พฤษภาคม 2560
มัธยมศึกษาปีที่ 2-3  ปกติ
09.00 12.00 น.
อาคารพิบูลพัฒนา 2 (อบจ.)
18 พฤษภาคม 2560
มัธยมศึกษาปีที่ 2-3 (LIP&SAM)
09.00 – 12.00 น.
อาคารพิบูลรำลึก
18 พฤษภาคม 2560
มัธยมศึกษาปีที่ 2-3 (IEP)
09.00 12.00 น.
อาคาร IEP
18 พฤษภาคม 2560
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ปกติ
09.00 – 12.00 น.
อาคารฉลองราชย์ 50 ปี
18 พฤษภาคม 2560
มัธยมศึกษาปีที่ 5  (LIP&SAM)
09.00 12.00 น.
อาคารพิบูลรำลึก
18 พฤษภาคม 2560
มัธยมศึกษาปีที่ 5 (IEP)
09.00 – 12.00 น.
อาคาร IEP
18 พฤษภาคม 2560
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปกติ
09.00 12.00 น.
อาคารฉลองราชย์ 50 ปี
18 พฤษภาคม 2560
มัธยมศึกษาปีที่ 6 (LIP&SAM)
09.00 – 12.00 น.
อาคารพิบูลรำลึก
18 พฤษภาคม 2560
มัธยมศึกษาปีที่ 6 (IEP)
09.00 12.00 น.
อาคาร IEP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**หมายเหตุ**

1. หากผู้ปกครองไม่มาดำเนินการรายงานตัวนักเรียนตามกำหนดของโรงเรียน จะถือว่าท่านไม่ประสงค์ให้นักเรียนศึกษาต่อที่โรงเรียนต่อไป

2. ผู้ปกครองจะได้รับหนังสือ และรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวัน เวลาที่กำหนดให้รายงานตัว หากไม่มารับรายงานตัว ในวันที่โรงเรียนกำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียและค่าอุปกรณ์นักเรียน 

© Copyright by Piboonbumpen Demonstration School 2017