แจ้งกำหนดการต่าง ๆ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

กำหนดการเรียนการสอน

วัน/เดือน/ปี รายละเอียด
23 ก.พ. 60

ทดสอบอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2

24 ก.พ. 60

ทดสอบอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4

1-2 มี.ค. 60

การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง (ป.2, 4, 5)

3, 6 และ 10 มี.ค. 60

สอบวัดผลปลายปีการศึกษา 2/2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

6, 8 และ 10 มี.ค. 60

สอบวัดผลปลายปีการศึกษา 2/2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2, และ 4-6

8 มี.ค. 60 

การประเมินความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ป. 3

16 มี.ค. 60

โครงการกลุ่มสัมพันธ์อำลา ป.6 ณ พิพิธภัณฑ์เชื่อหรือไม่ หุ่นขี้ผึ้งมาตามทุสโซ พัทยา

16-17 มี.ค. 60 

ให้นักเรียนติดต่ออาจารย์ประจำวิชาเพื่อส่งงานที่ค้างส่ง และดำเนินการสอบแก้ไขผลการเรียน (ในกรณีอาจารย์ประจำวิชาอนุญาตให้มาสอบหรือให้ส่งงานเพิ่มเติม)

24 มี.ค. 60

ประกาศผลการสอบปลายปีการศึกษา 2559 ในระบบ SISA

25 มี.ค. 60

ประกาศผลสอบ O-NET ชั้น ป.6 ผ่านเว็บไซต์ www.niets.or.th

27 มี.ค. - 28 เม.ย. 60

เปิดภาคเรียนฤดูร้อน

© Copyright by Piboonbumpen Demonstration School 2017