ฝ่ายงบประมาณ นโยบาย และแผน

ประกาศที่ 006-2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ

ปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้

แบบขอครุภัณฑ์

 

แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางเมตริกซ์การจัดโครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง)

 

ตารางตรวจสอบสถานะโครงการ / กิจกรรม

 

เอกสารดาวน์โหลด

ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ฯ

ขั้นตอนการส่งโครงการบังคับและโครงการเลือกที่ระบุในตารางเมตริกซ์ (Matrix)

ขั้นตอนการส่งโครงการที่ไม่ได้ระบุในตารางเมตริกซ์ (Matrix) ดำเนินการ 7 ขั้นตอน (Matrix)

 

 

 

 

© Copyright by Piboonbumpen Demonstration School 2017