1. ปฏิทินรวม
  2. ปฏิทินปฐมวัย
  3. ปฏิทินประถมศึกษา
  4. ปฏิทินมัธยมศึกษา
  5. ปฏิทินการศึกษานานาชาติ

4 December 2017

Father’s day activity

6-8 December 2017

Midterm Exams

12 Dec 2017 - 2 Jan 2018

No class for students (Satit game)

24 พฤษภาคม 2561

เปิดภาคเรียน 1/2561

21 มิถุนายน 2561

พิธีไหว้ครู

1-3 สิงหาคม 2561

สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2561 ระดับมัธยมศึกษา

© Copyright by Piboonbumpen Demonstration School 2017