1. ข่าวทั่วไป
  2. ข่าวรับสมัครงาน

ปฏิทินของโรงเรียน

6 - 7 กันยายน 2561

กิจกรรมแข่งขันกีฬา - กรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2561

14 กันยายน 2561

กิจกรรมมุทิตาคารวะ

24-28 กันยายน 2561

สอบวัดผลกลางปี 2561 ประถมศึกษา || สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2561 มัธยมศึกษา

29 กันยายน 2561

ปิดภาคเรียน 1/2561

กิจกรรมของโรงเรียน

พิธีไหว้ครู ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2561

พิธีไหว้ครู ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2561

พิธีไหว้ครู ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2561โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา จ...

พิธีเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ รศ.เชาวน์ มณีวงษ์

พิธีเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ รศ.เชาวน์ มณีวงษ์

พิธีเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ รศ.เชาวน์ มณีวงษ์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561 ขอขอบคุณภ...

© Copyright by Piboonbumpen Demonstration School 2017