1. ข่าวทั่วไป
  2. ข่าวรับสมัครงาน

ปฏิทินของโรงเรียน

12-16 กุมภาพันธ์ 2561

สอบปลายภาค 2/2560 นักเรียนระดับชั้น ม.6

26 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561

สอบปลายปีระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6

3-4 มีนาคม 2561

โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

กิจกรรมของโรงเรียน

พิธีเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ รศ.เชาวน์ มณีวงษ์

พิธีเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ รศ.เชาวน์ มณีวงษ์

พิธีเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ รศ.เชาวน์ มณีวงษ์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561 ขอขอบคุณภ...

รางวัลโล่เด็กดีและเสื้อสามารถ ประจำปีพุทธศักราช 2561

รางวัลโล่เด็กดีและเสื้อสามารถ ประจำปีพุทธศักราช 2561

รางวัลโล่เด็กดี มีนักเรียนได้รับโล่รางวัลดังนี้ 1.เด็กหญิงนันท์นภัส กังวิวรรธน์ ระดับประถ...

© Copyright by Piboonbumpen Demonstration School 2017