ปฏิทินการศึกษาประถมศึกษา

โครงการ English Day Camp   (ประถม 3)

โครงการ English Day Camp (ประถม 3)

โครงการ Biodiversity Camp  (ประถม 3)

โครงการ Biodiversity Camp (ประถม 3)

โครงการวันสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน  (ประถม 1-6)

โครงการวันสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน (ประถม 1-6)

กิจกรรม : ประถมศึกษา

กิจกรรมคณิต วิทย์กับเกม

กิจกรรมคณิต วิทย์กับเกม

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ทำกิจกรรมพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตรืโดยใช้เก...

กิจกรรมพื้นฐานและทักษะด้านกีฬา และดนตรี

กิจกรรมพื้นฐานและทักษะด้านกีฬา และดนตรี

เป็นกิจกรรม ในรายวิชาเสริมทักษะการเรียนรู้ ที่ให้ผู้เรียนฝึกทักษะในด้านกีฬา และ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประถมศึกษา

© Copyright by Piboonbumpen Demonstration School 2016