ปฏิทินการศึกษาปฐมวัย

โครงการประชุมผู้ปกครองชี้แจงแนวทางการศึกษาต่อสำหรับ นักเรียนประเภทโควตาผลการเรียนผ่านเกณฑ์ (ปฐมวัย 3)

โครงการประชุมผู้ปกครองชี้แจงแนวทางการศึกษาต่อสำหรับ นักเรียนประเภทโควตาผลการเรียนผ่านเกณฑ์ (ปฐมวัย 3)

กิจกรรม : ปฐมวัย

กิจกรรมทัศนศึกษา

กิจกรรมทัศนศึกษา

กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนปฐมวัยโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ปีกา...

กิจกรรมกีฬาสีปฐมวัย

กิจกรรมกีฬาสีปฐมวัย

กิจกรรมกีฬาสีปฐมวัย นักเรียนปฐมวัยโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ป...

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ปฐมวัย

ปฏิทินดำเนินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" ได้กำหนดปฏิทินดำเนินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2...

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ปีการศึกษา 25...

© Copyright by Piboonbumpen Demonstration School 2016