ปฏิทินการศึกษามัธยมศึกษา

กิจกรรม : มัธยมศึกษา

กิจกรรมลอยกระทง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมลอยกระทง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2559

ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" จัดกิจก...

โครงการค่ายพฤกษศาสตร์และดาราศาสตร์

โครงการค่ายพฤกษศาสตร์และดาราศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิต"พิบูลบำเพ็ญ" จัดโครงการ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ : มัธยมศึกษา

ปฏิทินดำเนินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" ได้กำหนดปฏิทินดำเนินการรับสมัครนักเรียน ปี...

© Copyright by Piboonbumpen Demonstration School 2016