ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ (ร้านค้าสวัสดิการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ (ร้านค้าสวัสดิการ)  ดังเอกสารแนบ

Read 443 times
© Copyright by Piboonbumpen Demonstration School 2016