1. ปฏิทินรวม
 2. ปฏิทินปฐมวัย
 3. ปฏิทินประถมศึกษา
 4. ปฏิทินมัธยมศึกษา
 5. ปฏิทินการศึกษานานาชาติ
โครงการวันไหว้ครู (ปฐมวัย 1-3)

โครงการวันไหว้ครู (ปฐมวัย 1-3)

29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 โถงอาคารพิบูลบำเพ็ญ 1 

โครงการเมื่อพ่อแม่มาเป็นครู (ปฐมวัย 1-3)

โครงการเมื่อพ่อแม่มาเป็นครู (ปฐมวัย 1-3)

3 กรกฎาคม-18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 อาคารพิบูลสุข 2

โครงการ Satit “Creative Learning for Fun” (ปฐมวัย 1-3)

โครงการ Satit “Creative Learning for Fun” (ปฐมวัย 1-3)

3 กรกฎาคม-15 กันยายน พ.ศ. 2560 อาคารพิบูลสุข 2

โครงการงามอย่างไทยไหว้อย่างสาธิต ระดับประถมศึกษา (ประถม 1-6)

โครงการงามอย่างไทยไหว้อย่างสาธิต ระดับประถมศึกษา (ประถม 1-6)

3 กรกฎาคม-31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ร.ร.สาธิตฯ

ทำบุญใหญ่ ภาคเรียนที่ 1/2560 (ประถม 1-6)

ทำบุญใหญ่ ภาคเรียนที่ 1/2560 (ประถม 1-6)

7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ร.ร.สาธิตฯ

โครงการค่ายคณิตศาสตร์ (ประถม 6)

โครงการค่ายคณิตศาสตร์ (ประถม 6)

8 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ร.ร.สาธิตฯ

โครงการค่ายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  (ประถม 5)

โครงการค่ายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (ประถม 5)

8-9 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ร.ร.สาธิตฯ

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมสู่อาเซียน (ไทย-ญี่ปุ่น) (ประถม 1-6)

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมสู่อาเซียน (ไทย-ญี่ปุ่น) (ประถม 1-6)

20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ร.ร.สาธิตฯ

โครงการค่ายเรียนรู้พหุภาษา Multi-Lingual Leaning Camp (ประถม 4-6)

โครงการค่ายเรียนรู้พหุภาษา Multi-Lingual Leaning Camp (ประถม 4-6)

29 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ร.ร.สาธิตฯ

โครงการตรวจสุขภาพ ครั้งที่ 2 (ปฐมวัย 1-3)

โครงการตรวจสุขภาพ ครั้งที่ 2 (ปฐมวัย 1-3)

1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 อาคารพิบูลสุข 2

กิจกรรมหนังสือดีมีแบ่งปัน (ประถม 3)

กิจกรรมหนังสือดีมีแบ่งปัน (ประถม 3)

1 สิงหาคม-30 กันยายน พ.ศ. 2560 ร.ร.สาธิตฯ

โครงการสื่อสัมพันธ์วันแม่ (ปฐมวัย 1-3)

โครงการสื่อสัมพันธ์วันแม่ (ปฐมวัย 1-3)

11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 อาคารพิบูลสุข 2

โครงการ Mother's Day  (ประถม 1-6)

โครงการ Mother's Day (ประถม 1-6)

11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ร.ร.สาธิตฯ

โครงการ English Day Camp  (ประถม 3)

โครงการ English Day Camp (ประถม 3)

18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 Safari World กรุงเทพฯ

โครงการ Biodiversity Camp (ประถม 3)

โครงการ Biodiversity Camp (ประถม 3)

19 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ร.ร.สาธิตฯ

โครงการวันสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน (ประถม 1-6)

โครงการวันสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน (ประถม 1-6)

23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ร.ร.สาธิตฯ

โครงการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ (ป. 4)

โครงการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ (ป. 4)

25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 วัดราษฎร์ศรัทธา จ.ชลบุรี

จัดทดสอบเสริมปัญญาภาษาไทย (ประถม 3-6)

จัดทดสอบเสริมปัญญาภาษาไทย (ประถม 3-6)

2 กันยายน พ.ศ. 2560 ร.ร.สาธิตฯ

โครงการประชุมชี้แจงการเลือกแผนการเรียนสำหรับนักเรียน ผ่านเกณฑ์ (ประถม 6)

โครงการประชุมชี้แจงการเลือกแผนการเรียนสำหรับนักเรียน ผ่านเกณฑ์ (ประถม 6)

15 กันยายน พ.ศ. 2560 ห้องปันปัญญา ชั้น 3 อาคารห้องสมุด

โครงการประชุมผู้ปกครองชี้แจงแนวทางการศึกษาต่อสำหรับ นักเรียนประเภทโควตาผลการเรียนผ่านเกณฑ์ (ปฐมวัย 3)

โครงการประชุมผู้ปกครองชี้แจงแนวทางการศึกษาต่อสำหรับ นักเรียนประเภทโควตาผลการเรียนผ่านเกณฑ์ (ปฐมวัย 3)

19 กันยายน พ.ศ. 2560 ห้องปันปัญญาชั้น 3 อาคารห้องสมุด

โครงการประชุมผู้ปกครองชี้แจงแนวทางการศึกษาต่อสำหรับ นักเรียนประเภทโควตาผลการเรียนผ่านเกณฑ์ (ผู้ปกครอง ประถม 6)

โครงการประชุมผู้ปกครองชี้แจงแนวทางการศึกษาต่อสำหรับ นักเรียนประเภทโควตาผลการเรียนผ่านเกณฑ์ (ผู้ปกครอง ประถม 6)

20 กันยายน พ.ศ. 2560 ห้องปันปัญญา ชั้น 3 อาคารห้องสมุด

สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2560 (ประถม 1-6)

สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2560 (ประถม 1-6)

25,27,29 กันยายน พ.ศ. 2560 ร.ร.สาธิตฯ

โครงการวันไหว้ครู (ปฐมวัย 1-3)

โครงการวันไหว้ครู (ปฐมวัย 1-3)

29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 โถงอาคารพิบูลบำเพ็ญ 1 

โครงการเมื่อพ่อแม่มาเป็นครู (ปฐมวัย 1-3)

โครงการเมื่อพ่อแม่มาเป็นครู (ปฐมวัย 1-3)

3 กรกฎาคม-18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 อาคารพิบูลสุข 2

โครงการ Satit “Creative Learning for Fun” (ปฐมวัย 1-3)

โครงการ Satit “Creative Learning for Fun” (ปฐมวัย 1-3)

3 กรกฎาคม-15 กันยายน พ.ศ. 2560 อาคารพิบูลสุข 2

โครงการตรวจสุขภาพ ครั้งที่ 2 (ปฐมวัย 1-3)

โครงการตรวจสุขภาพ ครั้งที่ 2 (ปฐมวัย 1-3)

1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 อาคารพิบูลสุข 2

โครงการสื่อสัมพันธ์วันแม่ (ปฐมวัย 1-3)

โครงการสื่อสัมพันธ์วันแม่ (ปฐมวัย 1-3)

11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 อาคารพิบูลสุข 2

โครงการประชุมผู้ปกครองชี้แจงแนวทางการศึกษาต่อสำหรับ นักเรียนประเภทโควตาผลการเรียนผ่านเกณฑ์ (ปฐมวัย 3)

โครงการประชุมผู้ปกครองชี้แจงแนวทางการศึกษาต่อสำหรับ นักเรียนประเภทโควตาผลการเรียนผ่านเกณฑ์ (ปฐมวัย 3)

19 กันยายน พ.ศ. 2560 ห้องปันปัญญาชั้น 3 อาคารห้องสมุด

โครงการงามอย่างไทยไหว้อย่างสาธิต ระดับประถมศึกษา (ประถม 1-6)

โครงการงามอย่างไทยไหว้อย่างสาธิต ระดับประถมศึกษา (ประถม 1-6)

3 กรกฎาคม-31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ร.ร.สาธิตฯ

ทำบุญใหญ่ ภาคเรียนที่ 1/2560 (ประถม 1-6)

ทำบุญใหญ่ ภาคเรียนที่ 1/2560 (ประถม 1-6)

7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ร.ร.สาธิตฯ

โครงการค่ายคณิตศาสตร์ (ประถม 6)

โครงการค่ายคณิตศาสตร์ (ประถม 6)

8 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ร.ร.สาธิตฯ

โครงการค่ายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  (ประถม 5)

โครงการค่ายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (ประถม 5)

8-9 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ร.ร.สาธิตฯ

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมสู่อาเซียน (ไทย-ญี่ปุ่น) (ประถม 1-6)

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมสู่อาเซียน (ไทย-ญี่ปุ่น) (ประถม 1-6)

20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ร.ร.สาธิตฯ

โครงการค่ายเรียนรู้พหุภาษา Multi-Lingual Leaning Camp (ประถม 4-6)

โครงการค่ายเรียนรู้พหุภาษา Multi-Lingual Leaning Camp (ประถม 4-6)

29 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ร.ร.สาธิตฯ

กิจกรรมหนังสือดีมีแบ่งปัน (ประถม 3)

กิจกรรมหนังสือดีมีแบ่งปัน (ประถม 3)

1 สิงหาคม-30 กันยายน พ.ศ. 2560 ร.ร.สาธิตฯ

โครงการ Mother's Day  (ประถม 1-6)

โครงการ Mother's Day (ประถม 1-6)

11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ร.ร.สาธิตฯ

โครงการ English Day Camp  (ประถม 3)

โครงการ English Day Camp (ประถม 3)

18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 Safari World กรุงเทพฯ

โครงการ Biodiversity Camp (ประถม 3)

โครงการ Biodiversity Camp (ประถม 3)

19 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ร.ร.สาธิตฯ

โครงการวันสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน (ประถม 1-6)

โครงการวันสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน (ประถม 1-6)

23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ร.ร.สาธิตฯ

โครงการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ (ป. 4)

โครงการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ (ป. 4)

25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 วัดราษฎร์ศรัทธา จ.ชลบุรี

จัดทดสอบเสริมปัญญาภาษาไทย (ประถม 3-6)

จัดทดสอบเสริมปัญญาภาษาไทย (ประถม 3-6)

2 กันยายน พ.ศ. 2560 ร.ร.สาธิตฯ

โครงการประชุมชี้แจงการเลือกแผนการเรียนสำหรับนักเรียน ผ่านเกณฑ์ (ประถม 6)

โครงการประชุมชี้แจงการเลือกแผนการเรียนสำหรับนักเรียน ผ่านเกณฑ์ (ประถม 6)

15 กันยายน พ.ศ. 2560 ห้องปันปัญญา ชั้น 3 อาคารห้องสมุด

โครงการประชุมผู้ปกครองชี้แจงแนวทางการศึกษาต่อสำหรับ นักเรียนประเภทโควตาผลการเรียนผ่านเกณฑ์ (ผู้ปกครอง ประถม 6)

โครงการประชุมผู้ปกครองชี้แจงแนวทางการศึกษาต่อสำหรับ นักเรียนประเภทโควตาผลการเรียนผ่านเกณฑ์ (ผู้ปกครอง ประถม 6)

20 กันยายน พ.ศ. 2560 ห้องปันปัญญา ชั้น 3 อาคารห้องสมุด

สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2560 (ประถม 1-6)

สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2560 (ประถม 1-6)

25,27,29 กันยายน พ.ศ. 2560 ร.ร.สาธิตฯ

© Copyright by Piboonbumpen Demonstration School 2016