โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
Piboonbumpen Demonstration School
งานวันมุทิตาคาราวะ

จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนแสดงความเคารพต่ออาจารย์ที่เกษียณในปีนี้ --- อ่านต่อ


กีฬาสาธิตสานสัมพันธ์

รวมข้อมูลกิจกรรมกีฬาสาธิตเกษตรประจำปี ๒๕๕๗ --- อ่านต่อ

นักเรียนรับรางวัลสังคมและห้องเรียนสะอาด

นักเรียนรับรางวัลสัมคมและห้องเรียนสะอาด ประจำปีการศึกษา --- อ่านต่อ

โครงการเฝ้าระวังยาเสพติดทั่วโรงเรียน

กิจกรรมเฝ้าระวังยาเสพติดทั่วโรงเรียนโดยการสุ่มตรวจนักเรียนเพื่อหา --- อ่านต่อ

พิธีครอบครู

โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" ได้จัดงานพิธีการครอบครู --- อ่านต่อ

กิจกรรมกีฬาสี

กิจกรรมกีฬาสี ประจำปี ๒๕๕๗ --- อ่านต่อ

อ่านทั้งหมด

พ.ย.

โครงการลอยกระทง


ธ.ค.

โครงการวันพ่อแห่งชาติ

๙-๑๒
ธ.ค.

สอบกลางภาคระดับมัธยมศึกษา

๒๑-๒๗
ธ.ค.

โครงการกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๓๙ ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย