ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน ตำแหน่งอาจารย์ภาษาไทย-สังคม

E-mail Print PDF

ตามที่่โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๒ อัตรา  ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน - ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น บัดนี้การดำเนินการรับสมัครได้สิ้นสุดแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก โดยมีรายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

Last Updated on Tuesday, 22 July 2014 11:37
 

ปฎิทินการศึกษา ฉบับแก้ไข

E-mail Print PDF

ทางโรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงวันเวลาในการจัดกิจกรรมจากกำหนดการเดิม ทั้งนี้กำหนดการของกิจกรรมต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงวันเวลาตามความเหมาะสม *แก้ไขเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

Last Updated on Tuesday, 22 July 2014 11:17
 

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

E-mail Print PDF

ด้วยโรงเรียนสาธิต “พิบูลบาเพ็ญ” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน ตำแหน่งอำจำรย์จำนวน 1 อัตรำ เลขที่ตำแหน่ง 90484 สังกัดโรงเรียนสำธิต “พิบูลบำเพ็ญ” คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพา

เอกสารแนบ

 

หนังสือรับรองประกอบการเบิกเงินค่าบำรุงการศึกษา

E-mail Print PDF

หนังสือรับรองประกอบการเบิกเงินค่าบำรุงการศึกษา

1. หลักสูตรปฐมวัย เอกสารแนบ
2. หลักสูตรการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน (IEP)  เอกสารแนบ
3. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ป. 1 - ม. 6)  เอกสารแนบ

Last Updated on Wednesday, 25 June 2014 11:32
 

ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการ (ร้านค้าสวัสดิการ)

E-mail Print PDF

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการ (ร้านค้าสวัสดิการ)

เอกสารแนบ

 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 39
July 2014
S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

 

ปฎิทินการศึกษา

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

     ระบบแจ้งบำรุงซ่อมโดยฝ่ายบริการ
ระบบแจ้งบำรุงซ่อม 
 ระบบการติดตามการซ่อมบำรุง

Polls

โรงเรียนเราน่าจะมีอะไรเพิ่ม
 

Who's Online

We have 84 guests online