หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย(วมว.) ทั้ง 17 แห่ง

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

 

รงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)

 

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

 

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

 

โรงเรียนดรุณสิกขาลัย

 

โรงเรียนสวนกุหลาบราชวิทยาลัย

 

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

 

โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"

 

โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม

 

โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฏร์ธานี

     
© 2019 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา