การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

          ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6) จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยแยกเป็น 6 โปรแกรม ดังนี้

1. โปรแกรมอังกฤษ – สังคม

          เป็นโปรแกรมที่กำหนดรายวิชาพื้นฐานตามโครงสร้างของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และกำหนดรายวิชาเพิ่มเติมที่เน้นการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาตามความสนใจของนักเรียน 

2. โปรแกรมอังกฤษ – คณิตศาสตร์

          เป็นโปรแกรมที่กำหนดรายวิชาพื้นฐานตามโครงสร้างของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และกำหนดรายวิชาเพิ่มเติมที่เน้นการพัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ 

3. โปรแกรมวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

          เป็นโปรแกรมที่กำหนดรายวิชาพื้นฐานตามโครงสร้างของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และกำหนดรายวิชาเพิ่มเติมที่เน้นการพัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ 

4. โปรแกรมเน้นความสามารถทางภาษา (Language Intensive Program : LIP)  

          เป็นโปรแกรมที่กำหนดรายวิชาพื้นฐานตามโครงสร้างของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และกำหนดรายวิชาเพิ่มเติมที่เน้นพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะทางด้านภาษากับเจ้าของภาษาระดับก้าวหน้า

5. โปรแกรมเน้นความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science And Mathematic Program : SAM) 

          เป็นโปรแกรมที่กำหนดรายวิชาพื้นฐานตามโครงสร้างของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และกำหนดรายวิชาเพิ่มเติมที่เน้นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ระดับก้าวหน้ากับอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

6. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)  

          เป็นโปรแกรมที่กำหนดรายวิชาพื้นฐานตามโครงสร้างของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม ๒ กลุ่ม กลุ่มที่ ๑ เป็นรายวิชาที่เปิดสอนเพื่อต่อยอดและเสริมรายวิชาพื้นฐาน กลุ่มที่ ๒ เป็นรายวิชาที่เปิดให้เลือกตามศักยภาพ ตามความถนัด ตามความสนใจ 
ละวิชาพระพุทธศาสนา

© 2019 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา