การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

          ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 – 3) เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้สำรวจความถนัดและความสนใจของตนเองส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน มีทักษะในการคิด  วิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์และคิดแก้ปัญหา  มีทักษะในการดำเนินชีวิต มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  มีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความสมดุล   ทั้งด้านความรู้  ความคิด  ความดีงาม  และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐาน  ในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยแยกเป็น 4 โปรแกรม ดังนี้ 

1. โปรแกรมทั่วไป

          เป็นโปรแกรมที่กำหนดรายวิชาพื้นฐานตามโครงสร้างของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และกำหนดรายวิชาและกิจกรรมเพิ่มเติมตามความพร้อมและบริบทของโรงเรียน มีเวลาเรียนวันละไม่เกิน 6 ชั่วโมง 

2. โปรแกรมเน้นความสามารถทางภาษา (Language Intensive Program : LIP)  

          เป็นโปรแกรมที่กำหนดรายวิชาพื้นฐานตามโครงสร้างของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 และกำหนดรายวิชาและกิจกรรมเพิ่มเติมที่เน้นการพัฒนาความรู้ทักษะความสามารถทางด้านภาษา 

3. โปรแกรมเน้นความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science And Mathematic Program : SAM)  

          เป็นโปรแกรมที่กำหนดรายวิชาพื้นฐานตามโครงสร้างของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และกำหนดรายวิชาและกิจกรรมเพิ่มเติมที่เน้นการพัฒนาความรู้ทักษะความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

4. โปรแกรมการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน (International Education Program : IEP)  

          เป็นโปรแกรมที่กำหนดรายวิชาพื้นฐานตามโครงสร้างของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และกำหนดรายวิชาและกิจกรรมเพิ่มเติมตามจุดเน้นของโรงเรียนมีเวลาเรียนวันละไม่เกิน 6 ชั่วโมงโดยมีการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ ยกเว้น วิชาภาษาไทย

© 2019 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา