การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

          กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ  พัฒนาอย่างรอบด้าน  เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ทั้งด้านร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์และสังคม  เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย  ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของ  การทำประโยชน์เพื่อสังคม  สามารถจัดการตนเองได้  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา แบ่งเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่

1. กิจกรรมแนะแนว

          เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กำหนดเป้าหมายวางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน  และอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน

2. กิจกรรมนักเรียน  

          เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย  ความเป็นผู้นำผู้ตาม  ที่ดี ความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล            การช่วยเหลือแบ่งปัน เอื้ออาทรและสมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจของนักเรียนให้นักเรียนได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทำงาน เน้นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับวุฒิภาวะของนักเรียน บริบทของโรงเรียนและท้องถิ่น  กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย

          2.1  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร

          2.2  กิจกรรมชุมนุม

3.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์

          เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่างๆ กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม กิจกรรมดำรงรักษา สืบสานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสังคม เป็นต้น

4.  การส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และการเรียนรู้ด้วยตนเองนอกห้องเรียน

          การศึกษาค้นคว้าและการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นคุณลักษณะที่สำคัญต่อการเรียนรู้  โรงเรียนให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า และเรียนรู้ด้วยตนเอง จึงจัดบรรยากาศภายในโรงเรียน ให้นักเรียนได้สามารถศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างไม่มีข้อจำกัด

          โรงเรียนมีอาคารห้องสมุดเพื่อรองรับการให้บริการแก่นักเรียน และบุคลากร พร้อมทั้งจัดพื้นที่การใช้งานในห้องสมุดให้เหมาะสมกับผู้เรียนทุกระดับ  อาทิ  ห้องสมุดปฐมวัย  ห้องสมุดระดับประถมศึกษา,  ระดับมัธยมศึกษา  ห้องสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  พร้อมทั้งจัดหาหนังสือและสื่อเพื่อประกอบการเรียนการสอนเพื่อให้บริการแก่นักเรียน และบุคลากรเพิ่มขึ้น โดยห้องสมุดของโรงเรียนเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.30 – 17.00 น.   

© 2019 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา