วันพฤหัสบดี, 07 มีนาคม 2562 07:54

กำหนดการจำหน่ายหนังสือ สมุด เครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน

กำหนดการจำหน่ายหนังสือ สมุด เครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน

ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารบูรณาการ สติล คุณปลื้ม โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา

                    

ลำดับที่

วันที่

เวลา

ชั้น

1

27 เมษายน 2562

09:00 – 16:00 น.

 ปฐมวัยปีที่ 1 - 3

13:00 – 16:00 น.

 ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (IEP)

2

28 เมษายน 2562

09:00 – 16:00 น.

 ประถมศึกษาปีที่ 1

13:00 – 16:00 น.

 ประถมศึกษาปีที่ 2 – 6

3

29 เมษายน 2562

09:00 – 16:00 น.

 มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

4

30 เมษายน 2562

09:00 – 16:00 น.

 มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6

 

***  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่  คุณปัญจวรรณ เยาว์ฤทธิกร

       โทรศัพท์  0  3838  4385 

Read 1420 times
© 2019 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา