วันพฤหัสบดี, 21 กุมภาพันธ์ 2562 09:55

ประกาศ กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าเทอม) ภาคเรียนที่ 1/2562

1 ประกาศกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าเทอม)

ภาคเรียนที่ 1/2562

 • สำหรับนักเรียน ชั้นปฐมวัยปีที่ 2-3   ชั้นประถมศึกษาปีที่2-6

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6  ทุกหลักสูตร

  นักเรียนสามารถนำแบบฟอร์มชำระเงิน

  ผ่านธนาคารระบบ  Taller Payment

  ที่ทางโรงเรียนแจกให้ไปชำระชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย

  และธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ

  โดยสามารถชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 2-10 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เท่านั้น

  แบบฟอร์มดังกล่าวเมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

  ถือเป็นใบเสร็จรับเงินฉบับสมบูรณ์

  สามารถนำไปเบิกได้กับทางต้นสังกัด หากพ้นกำหนดการชำระเงิน ผู้ปกครองหรือนักเรียนสามารถชำระเงินได้ที่ห้องฝ่ายบริหาร 

  อาคารฉลองราชย์ 50 ปี เท่านั้น

  โดยต้องเสียค่าปรับชำระเกินกำหนด วันละ 20 บาท (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

  โดยเริ่มปรับตั้งแต่วันที่  3 มิถุนายน พ.ศ.2562 

   

2 กำหนดการรายงานตัวนักเรียนเก่าปีการศึกษา 2562

 1. วันที่

  ชั้น

  เวลา

  อาคาร

  16 พฤษภาคม 2562

  ปฐมวัย ปีที่2-3

  09.00 – 12.00 น.

  อาคารพิบูลสุข

  16 พฤษภาคม 2562

  ประถมศึกษาปีที่2-6

  09.00 – 12.00 น.

  อาคารพิบูลบำเพ็ญ 4

  16 พฤษภาคม 2562

  ประถมศึกษาปีที่ 2-6  (IEP)

  09.00 – 12.00 น.

   อาคาร IEP

  16 พฤษภาคม 2562

  มัธยมศึกษาปีที่ 2-3  ปกติ

  09.00 – 12.00 น.

  อาคารพิบูลพัฒนา 2 (อบจ.)

  16 พฤษภาคม 2562

  มัธยมศึกษาปีที่ 2-3 (LIP&SAM)

  09.00 – 12.00 น.

  อาคารพิบูลรำลึก

  16 พฤษภาคม 2562

  มัธยมศึกษาปีที่ 2-3 (IEP)

  09.00 – 12.00 น.

  อาคาร IEP

  16 พฤษภาคม 2562

  มัธยมศึกษาปีที่ 5 ปกติ

  09.00 – 12.00 น.

  อาคารฉลองราชย์ 50 ปี

  16 พฤษภาคม 2562

  มัธยมศึกษาปีที่ 5  (LIP&SAM)

  09.00 – 12.00 น.

  อาคารพิบูลรำลึก

  16 พฤษภาคม 2562

  มัธยมศึกษาปีที่ 5 (IEP)

  09.00 – 12.00 น.

  อาคาร IEP

  16 พฤษภาคม 2562

  มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปกติ

  09.00 – 12.00 น.

  อาคารฉลองราชย์ 50 ปี

  16 พฤษภาคม 2562

  มัธยมศึกษาปีที่ 6 (LIP&SAM)

  09.00 – 12.00 น.

  อาคารพิบูลรำลึก

  16 พฤษภาคม 2562

  มัธยมศึกษาปีที่ 6 (IEP)

  09.00 – 12.00 น.

  อาคาร IEP

   

 2. หมายเหตุ

  1. หากผู้ปกครองไม่มาดำเนินการรายงานตัวนักเรียนตามกำหนดของโรงเรียนจะถือว่าท่านไม่ประสงค์ให้นักเรียนศึกษาต่อที่โรงเรียนต่อไป

  2.ผู้ปกครองจะได้รับหนังสือ และรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวัน เวลาที่กำหนดให้รายงานตัว หากไม่มารับรายงานตัว ในวันที่โรงเรียนกำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์นักเรียน

   

   

Read 7521 times
© 2019 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา