ฝ่ายงบประมาณ นโยบาย และแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 (ปรับปรุง)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564

ประกาศที่ 006-2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ

ปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้

แบบขอครุภัณฑ์

แบบข้อเสนอโครงการ

หลักฐานอ้างอิงรายงานสรุปโครงการในระบบบริหารแผนยุทธศาสตร์

มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน

 

ข้อปฏิบัติการพักอาศัยในอาคารที่พักบุคลากร

ขั้นตอนการคืนที่พักอาศัย

พิจารณาขั้นตอนการคืนที่พักอาศัย

ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายปี 2562

ตารางเมตริกซ์การจัดโครงการ-กิจกรรม-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ-พ.ศ. 2562

 

เอกสารดาวน์โหลด

แบบรายงานสรุปผลการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/การเป็นวิทยากร/นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ

แผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ฯ

ขั้นตอนการส่งโครงการบังคับและโครงการเลือกที่ระบุในตารางเมตริกซ์ (Matrix)

ขั้นตอนการส่งโครงการที่ไม่ได้ระบุในตารางเมตริกซ์ (Matrix) ดำเนินการ 7 ขั้นตอน (Matrix)

 

 

 

 

© 2019 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา